Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Co mnie czeka jako mieszkańca?

 

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w zycie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa dostosowuje polski system zagospodarowania odpadów do najwyższych ekologicznych standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów oznacza, że w przyszłym roku (najpóźniej z dniem 1 lipca 2013r.) nie będziecie Państwo  samodzielnie zawierali  umów na wywóz śmieci, lecz rolę tę przejmie miasto, które będzie odpowiedzialne za ich odbiór i utylizację.

 

JAK DZIAŁAŁ WCZEŚNIEJSZY SYTEM?

 

Dotychczasowe zasady

 

Właściciele nieruchomości podpisywali z firmą wywozową umowę o odbiorze odpadów komunalnych i na tym kończyła się troska o odpady. W zasadzie jedynym kryterium przy wyborze firmy wywozowej była cena za odbierane odpady, uzależniona od wielkości pojemnika oraz częstotliwości jego opróżniania. Nie można było dostarczać osobiście odpadów na składowisko. Wielu "zaradnych" właścicieli nieruchomości pozbywało się swoich odpadów podrzucając je do ogólnodostępnych lub spółdzielczych pojemników bądź lokowało je w lasach, przydrożnych rowach lub innych "dzikich"wysypiskach.

 

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ NOWY SYSTEM GMINNY?

Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia.

Opłata będzie ściągana w trybie administracyjnym tak jak inne opłaty i podatki.
 

Stawka opłaty będzie zależała od:

 

- liczby mieszkańców,
- lub od powierzchni nieruchomości,
- lub od ilości zużytej wody,
- lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje mieszkańców o sposobie liczenia opłaty.

 

Gmina została zobowiązana do przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Gmina podpisze z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze ww. przetargu, umowę na odbieranie odpadów.

Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców.

Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Gmina Miasto Brzeziny zamierza prowadzić gospodarkę odpadami własnymi zasobami w oparciu o zatrudnienie osób wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych.

Planowany zakład zagospodarowania odpadów posiadajacy sortownię, kompostownię i kwaterę do składowania odpadów, został wpisany do Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 jako instalacja zastępcza w Regionie III.

 

Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa o ok. 20%. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska. Segregacja to czysty zysk. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę, energię.  Z odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.
                    
                    Pamiętaj:
•    wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą własną siatkę np. lnianą, dzięki temu ograniczysz  zużycie plastikowych torebek
•    zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika
•    wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
•    do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

 

 

DZIĘKI WPROWADZENIU NOWEGO SYSTEMU WSZYSCY BĘDZIEMY MOGLI ŻYĆ W CZYSTYM

I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU