Deklaracja o wysokości opłaty

 

Ważne zmiany w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta.

 


Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbyła się 14 kwietnia 2015 r. Radni podjęli szeregu uchwał regulujących  system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Brzeziny.
Najważniejsze zmiany wynikające z ww. uchwał:
1. Przyjęcie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, obowiązujących  od dnia 1 czerwca 2015 r.:
•    8,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
•    13,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty
2. Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
•    100,00 zł/jeden domek letniskowy – selektywna zbiórka odpadów,
•    150,00 zł/jeden domek letniskowy – nieselektywna zbiórka odpadów.
Opłatę tę mieszkańcy uiszczać będą jednorazowo z góry, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nie uległa zmianie częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.
I tak w zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane odbierane są 2 x w tygodniu, odpady suche, mokre oraz szkło1 x w tygodniu.
Natomiast w zabudowie jednorodzinnej każda frakcja odpadów odbierana jest  1x 2 tygodnie.

4. Od dnia 1 czerwca 2015 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  składanej  przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Miasta Brzeziny. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej : www.brzeziny.pl, lub www.ekologia@brzeziny.pl W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  
Deklarację właściciele nieruchomości obowiązani są:
1)    złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny;
2)    przesłać na adres Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny;
3)    przesłać w formie elektronicznej,  za pośrednictwem platformy ePUAP, jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC lub ODT.   

5. Informujemy, że na terenie Miasta Brzeziny przy ul. Łódzkiej 35, działa  jeden ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany PSZOK,  przyjmujący następujące odpady od mieszkańców: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło  i opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory.
PSZOK czynny jest:
-    od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400,
-    w soboty w godz.  900 - 1300,
z wyłączeniem dni świątecznych i niedziel.

6. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  lub przez prowadzącego gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy  zgłaszać do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16:
1)    pisemnie;
2)    telefonicznie- nr tel. 468742224 w. 317;
3)    elektronicznie na adres: brzeziny@brzeziny.pl .

Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się na stronie internetowej www.brzeziny.pl.

 

 

OGŁOSZENIE


W dniu 15 września 2015 r. na XIV sesji Rada Miasta Brzeziny  podjęła uchwały dotyczące objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli np.: sklepy, biura, placówki oświatowe, firmy, zakłady pracy, gabinety lekarskie, lokale gastronomiczne itp. Zadaniem Miasta będzie odbiór wyłącznie odpadów komunalnych powstałych w wyniku bytowania osób np. pracowników. Nie będą odbierane odpady, które powstają w wyniku działalności gospodarczej.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. Miasto Brzeziny organizuje i nadzoruje system, w tym ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całego miasta oraz zawiera umowę z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na wykonywanie w/w usługi.  Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2016 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie obowiązywać ta sama zasada, jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu Miasta Brzeziny deklaracji, w której określi wielkość i ilość pojemników oraz wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty, uiszczanej miesięcznie na rzecz Miasta, a nie jak dotychczas firmie.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Brzeziny, Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny w terminie  do dnia 30 października 2015r.
Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny będzie po dniu 14 października 2015 r. na stronach internetowych: www.brzeziny.pl lub do pobrania w siedzibie Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia ul. Sienkiewicza 16, III piętro pokój nr 305.
Objęcie nowym systemem wszystkich nieruchomości położonych na terenie miasta Brzeziny ma na celu uszczelnienie i usprawnienie odbioru  i zagospodarowania wytworzonych  odpadów komunalnych, wyeliminowanie „podrzucania” odpadów do cudzych pojemników i kontenerów, a także likwidację zjawiska tzw. „dzikich wysypisk”. Właściwy sposób postępowania z odpadami zapewni osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny

 

 

 

 

Wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

 

 

Wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych